Ansættelsesbevis

Mellem de to parter:

Liftt

Fjeldhammervej 15

2610 Rødovre

CVR: 37794945

Og

Navn:

Cpr nr:

 

 • Ansættelse
  • Medarbejderen ansættes til at køre fragt i privat bil, som medarbejderen råder over. Medarbejderen ansættes som løsarbejder uden fast løn eller arbejdstid.
  • Medarbejderen refererer til arbejdsgiveren.

 

 • Arbejdssted
  • Medarbejderen arbejder uden noget fast arbejdssted.

 

 • Arbejdstid
  • Medarbejderens ugentlige arbejdstid, er varierende, alle ugens dage.

 

 • Løn
  • Lønnen optjenes fra den 26. i en måned til den 25. i den efterfølgende måned og udbetales bagud den 1. bankdag i måneden til den bankkonto, som medarbejderen har oplyst til arbejdsgiveren.
  • Medarbejderen aflønnes udelukkende med provision fuldt ud baseret på den indtjening, som medarbejderen genererer til arbejdsgiveren ved udførelsen af sit arbejde. Lønnen beregnes på grundlag af den i bilag A angivne lønberegningsmodel.

 

 

 • Ferie
  • Medarbejderen har ret til ferie, feriegodtgørelse m.v. efter de regler, der til enhver tid gælder efter Ferieloven. Medarbejderen optjener feriepenge med 12,5 % efter Ferielovens regler.
  • Parterne aftaler placeringen af medarbejderens ferie særskilt efter de regler, der til enhver tid gælder efter Ferieloven.

 

 • Sygdom
  • Medarbejderen modtager ikke løn under sygdom.
  • Hvis medarbejderen bliver ude af stand til at udføre sit arbejde som følge af sygdom, skal medarbejderen meddele det til sin foresatte hurtigst muligt. Enten pr. telefon eller via mail.

 

 • Hverv uden for ansættelsen
  • Medarbejderen må have hverv uden for ansættelsen uden arbejdsgivers samtykke, i det omfang hvervene kan udføres uden at påføre arbejdsgivers, eller dennes leverandør(er) konkurrence, og uden ulempe for arbejdsgiver i øvrigt.

 

 • Fortrolighed
  • Medarbejderen må ikke ubeføjet viderebringe, eller benytte, eller sætte andre i stand til at benytte arbejdsgivers, eller dennes leverandør(er)s erhvervshemmeligheder eller andre oplysninger om arbejdsgiver uanset art, som ikke er offentligt tilgængelige.
  • Medarbejderen må ikke på utilbørlig måde skaffe sig eller forsøge at skaffe sig kendskab til eller rådighed over arbejdsgivers fortrolige oplysninger som beskrevet i § 8.1. Medarbejderen skal omgås og opbevare oplysningerne forsvarligt for at undgå, at de utilsigtet kommer til tredjemands kundskab.
  • Medarbejderen skal aflevere arbejdsgivers fortrolige oplysninger som beskrevet i § 8.1 til arbejdsgiver ved sin fratræden. Medarbejderen må ikke beholde kopi af oplysningerne.
  • Medarbejderens forpligtelser efter § 8.1-8.3 gælder såvel under ansættelsen som til enhver tid efter ansættelsens ophør.

 

 • Varighed og opsigelse
  • Ansættelsesforholdet starter d. XXXXXXXX
  • Ansættelsesforholdet kan bringes til ophør uden varsel, fra såvel medarbejderens, som arbejdsgivers side af.
  • Opsigelsen skal ske skriftligt.

 

 • Andre vilkår
  • Ansættelsesforholdet er ikke reguleret af kollektive overenskomster.
  • Hvis der opstår en uenighed mellem medarbejderen og arbejdsgiver, som de ikke kan løse i mindelighed, skal sagen afgøres ved Retten i Glostrup som værneting.
  • For at være berettiget til at modtage den skattefri kilometergodtgørelse efter Statens takster for arbejdskørsel i egen bil, SKAL chaufføren have en arbejdsgiver administreret FleetFinder i bilen.
   • Af dokumentationshensyn, er det påkrævet at medarbejderen registrerer sin kørsel via GPS-logging ”fleetfinder”. Arbejdsgiver skal have fri og ubegrænset adgang hertil.
   • Til brug for betaling er det ikke tilladt at benytte andre end arbejdsgivers mobilePay-løsning, eller lignende tjenester.
   • Det er ikke tilladt at modtage kontant betaling.
   • Til kontrolformål, er arbejdsgiver berettiget til at udsende testpersoner, samt at få forevist stikprøvevis adgang til medarbejderens MobilePay-konto.
  • Det er et krav for ansættelsesforholdet at chaufføren holder sig opdateret mht. firmaets politik. Det sker ved at læse de pr. mail udsendte nyhedsbreve.
   • Et hvert nyhedsbrev, fremsendt pr mail, SMS, eller anden tjeneste, er at betragte som et tillæg til denne aftale.

Liftt

Dato: XXXXXXXX

 

 

Bilag A – lønberegningsmodel

Den samlede indkørte omsætning i lønoptjeningsperioden fratrækkes moms og 19% kommission til kørselstjenesten, hvorved bruttoindtjeningen fremkommer.

Af arbejdsgiverens bruttoindtjening fra arbejdsgivers leverandører foretages et fradrag på 15,5 % (12,5% til feriepenge + 3% lovpligtige arbejdsudgifter), hvorved indtjeningsgrundlaget fremkommer.

Hvis medarbejderen er berettiget til at modtage den skattefri kilometergodtgørelse efter Statens takster, vil beløbet blive fratrukket nettolønnen, hvorved chaufførens bruttoløn fremkommer. Dog med et max på 80% af det indtjente beløb.

Betaling for km kan ikke overstige det beløb kunden reelt har betalt for i form af km-betaling.

Medarbejderens bruttoløn tillægges 12,5 % i feriepenge, jf. ansættelsesbeviset.

Til brug for registrering af antal kørte kilometer SKAL medarbejderen have en elektronisk kørebog “Fleetfinder”, beløbet er inkl. Moms, og fratrækkes på medarbejderens næste lønseddel. Månedsabonnement afholdes af Liftt.

Ovenstående satser kan ændres med 0 dages varsel.